Dashboardสรุปภาพรวมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในปี พ.ศ.2564

7,799  สภา ฯ

จำนวนสภาองค์กรฯ ที่จัดตั้งแล้ว

155,950  องค์กร

จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้งฯ

253,551  คน

จำนวนสมาชิกสภาฯ

6,068  กองทุน

จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชน

รายงานการบริหารโครงการ

ลำดับ โครงการ อนุมัติ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
32,240,000
29,850,000
2,390,000
2
โครงการบ้านพอเพียงชนบท
1,075,733,394
1,049,657,592
26,075,802
3
โครงการบ้านมั่นคง ปี 2563
148,507,758
103,232,849
45,274,909
4
โครงการบ้านมั่นคง ปี 2564
458,815,611
256,665,772
202,149,839
5
โครงการบ้านมั่นคง(ปี 2562)
537,846,349
355,534,316
182,312,033
6
โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนภาคเหนือ
41,665,800
40,945,800
720,000
7
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบท
71,623,375
72,184,775
-561,400
8
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง
73,425,000
73,030,000
395,000
9
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ปี 2564
10,686,209
10,542,209
144,000
10
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร
407,104,808
158,079,519.90
249,025,288.10
11
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ปี 2563
79,936,465
16,900,590
63,035,875
12
โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน
133,880,892
125,186,780
8,694,112
13
โครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23,153,700
18,924,621
4,229,079
14
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคใต้ชายแดน
4,606,400
4,606,400
0
15
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
1,154,189,657.50
1,113,039,151.55
41,150,505.95
16
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
180,027,672
172,960,315
7,067,357
17
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ชายแดนใต้
4,095,700
2,989,861
1,105,839
18
งบพัฒนากระบวนเมือง ปี 2563
8,700,000
7,290,000
1,410,000
19
งบพัฒนากระบวนเมือง(ปี 2562)
97,710,850
88,889,650
8,821,200
20
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ปี 2563
10,909,068
9,674,707
1,234,361
21
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ(ปี 2562)
20,121,806
17,547,806
2,574,000
รวมทั้งหมด
4,574,980,514.50
3,727,732,714.45
847,247,800.05

ข้อมูลการพัฒนาระดับตำบล ในพื้นที่ท้องที่

 

ประเด็นงานพัฒนา ในท้องที่

จำนวนครัวเรือน แยกตามประเภทการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2564
  • ก่อสร้างใหม่ที่ดินเดิม (Reconstruction)
  • คนไร้บ้าน/ที่อยู่อาศัยรวม/เช่าราคาถูก (Homeless Housing)
  • แบ่งปันที่ดิน (Land Sharing)
  • ปรับโครงสร้างที่ดินเดิม (Reblocking)
  • ปรับปรุงที่ดินเดิม (Onsite Upgrading)
  • ไฟไหม้สร้างใหม่ที่ดินเดิม
  • รื้อย้ายใกล้บริเวณเดิม (Nearby Relocation)
  • รื้อย้ายออกจากที่เดิม (Relocation)

ข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรที่รับรองสถานภาพฯแยกตามประเภท
ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2564

ข้อมูลบุคคล

จำนวนบุคคล จำแนกตามความเชี่ยวชาญ
ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2564

แสดงจำนวนตำบลเปรียบเทียบจำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจและทุนของพื้นที่ต่างๆ

สภาองค์กรชุมชน

แสดงจำนวนตำบลทั้งหมดกับจำนวนสภาองค์กรที่จัดตั้ง

เงินกองทุนสวัสดิการ

แสดงจำนวนที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2564

เปรียบเทียบจำนวนตำบลทั้งหมดกับจำนวนกองทุนสวัสดิการ

เงินกองทุนสะสมสวัสดิการของชุมชน 20,056,508,558  บาท
ข้อมูลปีปัจจุบัน
สมาชิกสวัสดิการชุมชน 6,593,432  คน
ข้อมูลปีปัจจุบัน
คณะกรรมการสวัสดิการชุมชน 536,147  คน
ข้อมูลปีปัจจุบัน
จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม 67,086  แห่ง
ข้อมูลปีปัจจุบัน

งบประมาณสนับสนุนงานพัฒนาในพื้นที่

จำนวนพื้นที่ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคลัสเตอร์ประเภทต่างๆ

  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
  เครือข่ายข้าว
  เครือข่ายท่องเทียวโดยชุมชน
  เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
  เครือข่ายก่อสร้าง/ช่างชุมชน
  เครือข่ายร้านค้าชุมชน
  เครือข่ายภูมินิเวศน์/วิถีวัฒนธรรม
  อื่นๆ………………………………………